På grund av pågående Covid-19 och kundernas nedsläckning av enheter kommer vi att stänga produktionen helt. Vi kommer följa kundernas planer noggrant och vidta de åtgärder som krävs. Utleveranser på standard kommer att ske i slutet av vecka 16. Marknadsavdelningen kommer att arbeta tisdag – torsdag 8-15. Växeln kommer att vara stängd. Vid akuta frågor kontakta Pelle Holmberg 0383-34917

Due to ongoing Covid-19 and the customers’ shutdown of units, we will shut down production completely. We will follow customers’ plans carefully and take the necessary action. Standard deliveries will take place at the end of week 16. The marketing department will work Tuesday – Thursday 8-15 The switch will be closed. For urgent questions contact Pelle Holmberg 0383-34917